သင်ခန်းစာ (၃) : Business Model Canvas

About This Product:
ကိုယ္ပိုင္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္တဲ့ business model canvas နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။