သင်ခန်းစာ (၁) : Entrepreneurship: starting your own small business

သင်ခန်းစာ (၁) : Entrepreneurship: starting your own small business

Duration: 33 Minutes 

 

သင်ခန်းစာအကြောင်

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံသဘောတရားများကို လေ့လာသင်ယူ

 

သင်ယူနိုင်မည့် သင်ခန်းစာများ

 

Month 1: August 2021

Chapter 1 – Entrepreneurship: starting your own small business

 

Month 2: September 2021

Chapter 2 – Start-up Marketing

 

Month 3: October 2021

Chapter 3 – Business Model Canvas

 

Month 4: November 2021

Chapter 4: Building and Leading your Team

 

Month 5: December 2021

Chapter 5: Supply Chain and Operations Management

 

Month 6: January 2022

Chapter 6: Financial Planning for your Business

 

Month 7: February 2022

Chapter 7: Developing a Business Plan